Plavečské štrkoviská (SKUEV0338)

Poloha: Nachádza sa v okrese Stará Ľubovňa, v katastri obce Plaveč.

Rozloha: 66,2445ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos (3240) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý, hlavátka podunajská, vydra riečna, bobor vodný a netopier pobrežný.