Pírovské (SKUEV0890)

Poloha: Nachádza sa v okrese Krupina, v katastri obcí Domaníky, Hontianske Tesáre a Sebechleby.

Rozloha: 129,6942ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0) a Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0). Územie tvoria zachovalé teplomilné dubové lesy na výslnných stanovištiach s mozaikovitým výskytom suchých travinno-bylinných a suchých krovinových spoločenstiev.