Pilsko (SKUEV0188)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri Námestova (lokalita Námestovské Pilsko) a obcí Mútne a Oravské Veselé.

Rozloha: 701,0796ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Horské smrekové lesy (9410), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Kosodrevina (4070), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060) a druhov európskeho významu: prilbica tuhá moravská, mlok karpatský, rys ostrovid a vlk dravý.