Pieskovcové chrbty (SKUEV0362)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri obcí Drňa a Chrámec.

Rozloha: 98,6687ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Pieskovcové chrbáty vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Pieskovcové chrbty. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Porasty borievky obyčajnej (5130) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, roháč obyčajný a ohniváčik veľký.