Pieninské bradlá (SKUEV0339)

Poloha: Nachádza sa v okrese Stará Ľubovňa, v katastri obcí Jarabina, Kamienka a Litmanová.

Rozloha: 75,4998ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210).