Peterklin (SKUEV0907)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obcí Rohožník a Sološnica.

Rozloha: 94,2725ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0) a druhov európskeho významu: pižmovec hnedý, fuzáč veľký, plocháč červený a roháč obyčajný. Územie zaberá vrcholové partie vrchu Veľký Peterklin, terén je vertikálne členitý s množstvom bočných hrebeňov a údolí.