Pavúkov jarok (SKUEV0369)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri Starej Turej.

Rozloha: 22,5359ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, modráčik krvavcový, modráčik bahniskový, ohniváčik veľký, mlynárik východný a kunka červenobruchá.