Pavelské slanisko (SKUEV0099)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri Komárna (mestská časť Nová Stráž).

Rozloha: 18,4803ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340).