Patianska cerina (SKUEV0882)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri obcí Veľký Ďur (miestna časť Dolný Ďur) a Tehla, a v okrese Nitra, v katastri obce Čifáre.

Rozloha: 808,4724ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0), Dubovocerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký a roháč obyčajný. Zachovalé lesné komplexy v poľnohospodárskej krajine Hronskej pahorkatiny s mierne zvlneným reliéfom v nadmorskej výške približne 200m. Lesné porasty predstavujú predovšetkým dubovo-cerové lesy, teplomilné dubiny na spraši a panónske dubohrabové lesy.