Palanta (SKUEV0737)

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri obcí Drienovec a Turňa nad Bodvou.

Rozloha: 810,846ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (40A0), Porasty borievky obyčajnej (5130), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0) a druhov európskeho významu: podkovár malý, podkovár veľký, podkovár južný, netopier východný, uchaňa čierna, lietavec sťahovavý, netopier pobrežný, netopier brvitý, netopier obyčajný, vlk dravý, rys ostrovid, poniklec veľkokvetý, peniažtek slovenský, rumenica turnianska, hadinec červený a kosatec bezlistý uhorský.