Osturniansky potok (SKUEV0712)

Poloha: Nachádza sa v okrese Kežmarok, v katastri obcí Osturňa a Veľká Franková.

Rozloha: 8,1793ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos (3240), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, podkovár malý, podkovár veľký, bobor vodný a vydra riečna.