Ostrovné lúčky (SKUEV1269)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava V, v katastri mestskej časti Čunovo.

Rozloha: 12,4309ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Xerotermné kroviny (40A0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: vážka, roháč obyčajný, plocháč červený, fuzáč veľký, hrúz bieloplutvý, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, hlaváč bieloplutvý, mlok dunajský, kunka červenobruchá, netopier obyčajný a bobor vodný.