Ostrovné lúčky (SKUEV0269)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava V, v katastri mestských častí Čunovo a Rusovce.

Rozloha: 627,5706ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký, plocháč červený, roháč obyčajný, vážka, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, mlok dunajský, bobor vodný a netopier obyčajný.