Osadská (SKUEV0963)

Poloha: Nachádza sa v okrese Tvrdošín, v katastri Trstenej.

Rozloha: 112,7492ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (*91D0). Územie predstavuje zachovalý komplex viacerých hydricky podmienených vegetačných jednotiek: vlhké lúky a rašeliniská, krovinové porasty a podmáčané lesné spoločenstvá. Lesné spoločenstvá sa nachádzajú len na okraji lokality a predstavujú najmä brehové porasty Hraničného Kriváňa a Oravskej vodnej nádrže. Tvoria ich spoločenstvá brezových a vŕbových jelšín a podmáčaných smrečín.