Orlie skaly (SKUEV0506)

Poloha: Nachádza sa v okrese Piešťany, v katastri obce Šterusy.

Rozloha: 30,5626ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a Teplomilné panónske dubové lesy (91H0) a druhu európskeho významu: klinček Lumnitzerov.