Ordzovianske dubiny (SKUEV0108)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levoča, v katastri Spišského Podhradia a obcí Ordzovany a Studenec.

Rozloha: 216,3217ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Dubiny pri Ordzovanoch vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Ordzovianske dubiny. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Dubovo-hrabové lesy lipové (9170), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: mlok karpatský a vlk dravý.