Oravská vodná nádrž (SKUEV2304)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri obce Bobrov a v okrese Tvrdošín, v katastri Trstenej.

Rozloha: 394,7748ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (*91D0) a druhov európskeho významu: mlok karpatský, kunka žltobruchá, vydra riečna a bobor vodný. Územie sa skladá z ústí viacerých vodných tokov (Čierna Orava, Kriváň a Hraničný Kriváň) prechádzajúcich do zátok prepojených vodnou plochou – Oravskou vodnou nádržou. Tá bola umelo vybudovaná a dokončená v roku 1953. Pobrežné časti územia sú osídlené biotopmi ponorených a plávajúcich cievnych rastlín, a obkolesené ochranným pásom lesov. Niektoré lesnaté časti územia, ako Murgaše a Osadská vznikli na rašelinovom substráte. Hladina vody v nádrži kolíše v závislosti od prevádzkového režimu priehradného diela.