Oravská vodná nádrž (SKUEV0304)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri Námestova (lokalita Slanica) a obce Bobrov.

Rozloha: 252,1143ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: mlok karpatský, kunka žltobruchá, vydra riečna a bobor vodný.