Orava (SKUEV0243)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dolný Kubín, v katastri Dolného Kubína (mestské časti Dolný Kubín, Kňažia, Malý Bysterec, Mokraď, Veľký Bysterec a Záskalie) a obcí Bziny, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Istebné, Kraľovany, Krivá, Medzibrodie nad Oravou, Oravská Poruba, Oravský Podzámok (miestne časti Dolná Lehota a Oravský Podzámok), Párnica, Sedliacka Dubová, Veličná a Žaškov, v okrese Ružomberok, v katastri obce Stankovany, a v okrese Tvrdošín, v katastri Tvrdošína (mestské časti Krásna Hôrka a Tvrdošín) a obcí Nižná a Podbiel.

Rozloha: 417,7185a.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Orava vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Orava. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260) a druhov európskeho významu: podkovár malý, vydra riečna, netopier obyčajný, uchaňa čierna, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrúz fúzatý, hlavátka podunajská a mlynárik východný.