Omšenská Baba (SKUEV0811)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trenčín, v katastri obce Omšenie.

Rozloha: 269,7312ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (*6110), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Penovcové prameniská (*7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180) len v komplexe a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, pimprlík mokraďný, pimprlík bruškatý, poniklec prostredný a popolavec dlholistý. Územie severne od obce Omšenie v Strážovských vrchoch. Predstavuje komplex lesov, skál, lúk, pasienkov a mokradí siahajúci od Kamenných vrát po východné svahy Omšenskej Baby (erózna troska chočského príkrovu). Typické pre územie sú vápnomilné bučiny s hojným výskytom lesných druhov orchideí, vrátane vzácnej koralice Corallorhiza trifida, na odlesnených úpätiach svahov rozsiahle, čiastočne zarastajúce ovčie pasienky. Na lesných lúčkach prežíva mimoriadne vzácny pastarček dlholistý moravský, vzácna je tiež flóra a fauna vápnitých pramenísk a slatín Pod Babou.