Olešnianske rašeliniská (SKUEV0671)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obcí Klokočov a Olešná (lokalita Burkov Vrch).

Rozloha: 44,9664ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Kyslomilné bukové lesy (9110), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0).