Oborínsky les (SKUEV0037)

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri obce Oborín.

Rozloha: 9,8209ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0).