Niva Turca (SKUEV0960)

Poloha: Nachádza sa v okrese Turčianske Teplice, v katastri Turčianskych Teplíc (miestna časť Dolná Štubňa) a obcí Dubové, Ivančiná (miestna časť Dvorec), Kaľamenová a Veľký Čepčín.

Rozloha: 137,5546ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: modráčik bahniskový a modráčik krvavcový. Územie zahŕňa poľnohospodársky využívané, v minulosti väčšinou intenzifikované a čiastočne odvodnené vlhké lúky na nive rieky Turiec, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre modráčika krvavcového a modráčika bahniskového.