Nitrické vrchy (SKUEV0883)

Poloha: Nachádza sa v okrese Partizánske, v katastri obcí Malé Kršteňany, Skačany a Veľké Kršteňany, a v okrese Prievidza, v katastri obcí Bystričany (miestne časti Chalmová a Vieska), Nitrica (miestna časť Dvorníky nad Nitricou) a Zemianske Kostoľany.

Rozloha: 1.220,5546ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, roháč obyčajný, jazýčkovec jadranský a poniklec veľkokvetý. Vápencové a dolomitové územie v južnej časti Strážovských vrchov, podcelku Nitrické vrchy. Nadmorské výšky dosahujú 200-600m. Južné svahy sú porastené teplomilnými dubovými riedkymi a nízkokmennými lesmi v mozaike s nelesnými xerotermnými spoločenstvami pionierskych a stepných porastov. Lokálne vystupujú na povrch vápencové skaly. Na severne orientovaných svahoch sa vyskytujú bučiny. Menšiu plochu zaberajú kosné mezofilné lúky.