Nesvadské piesky (SKUEV0098)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri Nesvád.

Rozloha: 17,0545ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopou európskeho významu: Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch (6260).