Nad vinicami (SKUEV0277)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trnava, v katastri obcí Horné Orešany a Smolenice.

Rozloha: 0,4926ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhu európskeho významu: jazýčkovec východný.