Muteň (SKUEV0212)

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca, v katastri obcí Gemerské Teplice (miestna časť Jelšavská Teplica) a Šivetice.

Rozloha: 33,0799ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Dubovo-hrabové lesy panónske (91G0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Xerotermné kroviny (40A0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, netopier brvitý a podkovár malý.