Muránska planina (SKUEV0225)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obcí Heľpa, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom, v okrese Revúca, v katastri obcí Muráň a Muránska Huta a v okrese Rimavská Sobota, v katastri Tisovca.

Rozloha: 20.257,3667ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Kosodrevina (4070), Xerotermné kroviny (40A0), Porasty borievky obyčajnej (5130), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Horské smrekové lesy (9410), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Aktívne vrchoviská (7110), Penovcové prameniská (7220), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, lykovec muránsky, poniklec prostredný, poniklec slovenský, kyjanôčka zelená, zvonovec ľaliolistý, modráčik krvavcový, fúzač karpatský, ohniváčik veľký, plocháč červený, fúzač alpský, spriadač kostihojový, kunka žltobruchá, mlok karpatský, netopier brvitý, podkovár veľký, podkovár malý, uchaňa čierna, lietavec sťahovavý, netopier veľkouchý, podkovár južný, netopier pobrežný, vlk dravý, netopier obyčajný, syseľ pasienkový, hraboš tatranský, medveď hnedý, vydra riečna, rys ostrovid a netopier ostrouchý.