Mostová (SKUEV0078)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri obce Veľké Kosihy.

Rozloha: 22,4994ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004 pod názvom Mostové. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Mostová. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhu európskeho významu: lopatka dúhová a vydra riečna.