Morské oko (SKUEV0209)

Poloha: Nachádza sa v okrese Sobrance, v katastri obcí Beňatina, Hlivištia, Husák, Choňkovce, Koňuš, Koromľa, Petrovce, Podhoroď, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá a Vyšná Rybnica, v okrese Humenné, v katastri vojenského obvodu Valaškovce (lokalita Sever) a v okrese Snina, v katastri Sniny a obcí Hrabová Roztoka, Kolonica, Ladomirov, Stakčín, Strihovce a Zemplínske Hámre.

Rozloha: 16.007,4974ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy lipové (9170), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: rys ostrovid, vydra riečna, vlk dravý, bobor vodný, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý, mlok hrebenatý, kunka žltobruchá, ohniváčik veľký, plocháč červený, roháč obyčajný, fuzáč veľký, fúzač alpský, bystruška Zawadského, spriadač kostihojový, babôčka, modráčik stepný a koník východný).