Morava (SKUEV0314)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava IV, v katastri mestských častí Devín a Devínska Nová Ves, v okrese Malacky, v katastri Stupavy a obcí Borinka, Gajary, Malé Leváre, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave a Záhorská Ves a v okrese Senica, v katastri obcí Kúty, Moravský Svätý Ján a Sekule.

Rozloha: 389,9233ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Morava vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Morava. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p.a Bidentition p.p. (3270), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: klinček včasný Lumnitzerov, plocháč červený, očkáň rašelinový, modráčik krvavcový, modráčik bahniskový, ohniváčik veľký, klinovka hadia, korýtko riečne, kotúľka štíhla, boleň dravý, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž zlatistý, čík európsky, pĺž severný, lopatka dúhová, šabľa krivočiara, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, blatniak tmavý, kunka červenobruchá, mlok dunajský, vydra riečna, bobor vodný, netopier obyčajný, netopier pobrežný, uchaňa čierna a podkovár malý.