Mokrý les (SKUEV0512)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obcí Láb, Vysoká pri Morave a Zohor.

Rozloha: 172,7854ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, plocháč červený, fuzáč veľký, hrúz bieloplutvý, boleň dravý, lopatka dúhová, čík európsky, kunka červenobruchá a bobor vodný.