Modransko-tŕňanské pustáky (SKUEV0967)

Poloha: Nachádza sa v okrese Pezinok, v katastri Modry a Pezinka, a obce Vinosady (lokalita Malé Tŕnie a Veľké Tŕnie).

Rozloha: 352,51ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0) a druhy európskeho významu: roháč obyčajný  a poniklec veľkokvetý. Územie je charakteristické výskytom fragmentov viacerých typov dubových lesov a v nelesnej časti výskytom sucho a teplomilných travinnobylinných spoločenstiev na granitoidných horninách, ktoré vznikli na miestach opustených vinohradov, oddelených od seba typickým krajinným prvkom územia – kamennými rúnami.