Močiarka (SKUEV0218)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obcí Láb a Lozorno, a vojenského obvodu Záhorie, lokalita Bažantnica.

Rozloha: 221,5351ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260) a druhov európskeho významu: pásikavec, plocháč červený, blatniak tmavý, uchaňa čierna a bobor vodný.