Močiar (SKUEV0254)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ružomberok, v katastri obce Stankovany.

Rozloha: 7,6368ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220), Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae (7210) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá a kunka žltobruchá.