Mochovská cerina (SKUEV0867)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri obce Kalná nad Hronom (miestna časť Mochovce), v okrese Nitra, v katastri obcí Čifáre a Tajná, a v okrese Zlaté Moravce, v katastri obce Nevidzany.

Rozloha: 858,4015ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0), Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný. Zachovalé lesné komplexy v poľnohospodárskej krajine Hronskej pahorkatiny s mierne zvlneným reliéfom v nadmorskej výške približne 200m. Lesné porasty predstavujú predovšetkým dubovo-cerové lesy a rôzne typy teplomilných dubín.