Mláčky (SKUEV0186)

Poloha: Nachádza sa v okrese Zvolen, v katastri Sliača (mestská časť Hájniky) a obcí Sielnica a Železná Breznica.

Rozloha: 402,4745ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004 pod názvom Mláčik. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Mláčky. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: mlok karpatský, medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý.