Meliatsky profil (SKUEV0921)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obce Meliata.

Rozloha: 11,8955ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (*6110), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: hadinec červený a poniklec veľkokvetý. Územie je tvorené riečnou terasou a krasovou stráňou, ktoré vystupujú z mierne zvlneného pahorkatinového reliéfu. Na geologickej stavbe sa podieľajú najmä svetlé masívne kryštalické vápence meliatského príkrovu.