Medzi bormi (SKUEV0145)

Poloha: Nachádza sa v okrese Tvrdošín, v katastri obcí Habovka a Zuberec.

Rozloha: 10,2774ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy (7120) a druhov európskeho významu: mlok karpatský, kunka žltobruchá a vydra riečna.