Meandre Rajčianky (SKUEV0885)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žilina, v katastri obce Fačkov.

Rozloha: 2,1275ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá a vydra riečna. Územie je tvorené prirodzeným nezregulovaným tokom Rajčianka, ktorý vytvára v danom území zaujímavé formy riečneho georeliéfu: meandre.