Mäsiarsky bok (SKUEV0260)

Poloha: Nachádza sa v okrese Krupina, v katastri Krupiny.

Rozloha: 286,9956ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, priadkovec trnkový a vydra riečna.