Martovská mokraď (SKUEV0070)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno v katastri obce Martovce.

Rozloha: 33,6778ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhu európskeho významu: hraboš severský panónsky.