Malý Polom (SKUEV0657)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obcí Klokočov a Olešná (lokalita Burkov Vrch).

Rozloha: 209,043ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Horské smrekové lesy (9410) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, vlk dravý, medveď hnedý a rys ostrovid.