Malý Bahorec (SKUEV0877)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nitra, v katastri obce Podhorany (miestna časť Sokolníky).

Rozloha: 5,9974ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210) a Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240). Menší pahorok v okrajovej časti pohoria Tribeč v nadmorskej výške približne 200m. Tvorí ostrov v poľnohospodárskej a urbanizovanej krajine. Geologickým podložím je striedavo vápenec a tiež kremenec. Porasty vegetácie tvoria xerotermné biotopy a krovinaté stráne s výskytom Orchis morio a ďalších chránených druhov rastlín. Vzácny a ojedinelý biotop sa vyskytuje najmä na kremencovej časti územia s kyslou pôdnou reakciou.