Malé osturnianske jazerá (SKUEV0335)

Poloha: Nachádza sa v okrese Kežmarok v katastri obce Osturňa.

Rozloha: 6,4646ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004 pod názvom Malé Osturnianske jazerá. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Malé osturnianske jazerá. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá.