Malá Fatra (SKUEV0252)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dolný Kubín, v katastri obcí Istebné, Kraľovany, Párnica, Veličná a Zázrivá, v okrese Martin, v katastri Turian a obcí Lipovec, Sučany, Šútovo a Turčianske Kľačany, a v okrese Žilina, v katastri obcí Belá, Dolná Tižina, Krasňany, Nezbudská Lúčka, Terchová a Varín.

Rozloha: 22.252,6612ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Kosodrevina (4070), Spoločenstvá subalpínskych krovín (4080), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos (3240), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Horské smrekové lesy (9410), Porasty borievky obyčajnej (5130), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, vrchovka alpínska, prilbica tuhá moravská, poniklec slovenský, klinček lesklý, plocháč červený, bystruška Zawadského, roháč obyčajný, fúzač alpský, bystruška potočná, spriadač kostihojový, ohniváčik, fúzač karpatský, Phryganophilus ruficollis, mlok hrebenatý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, vlk dravý, netopier veľkouchý, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, netopier obyčajný, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.