Makovica (SKUEV0230)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obce Adidovce.

Rozloha: 441,6216ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Iľovnica vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Makovica. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, kunka žltobruchá, rys ostrovid a vlk dravý.