Machy (SKUEV0308)

Poloha: Nachádza sa v okrese Poprad, v katastri Vysokých Tatier (mestská časť Štrbské Pleso) a v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obce Liptovská Kokava.

Rozloha: 165,2399ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Horské smrekové lesy (9410), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, rys ostrovid, medveď hnedý a vlk dravý.