Macangov Beskyd (SKUEV0660)

Poloha: Nachádza sa v okrese Námestovo, v katastri obce Oravská Lesná.

Rozloha: 16,2973ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: mlok karpatský a kunka žltobruchá.