Lupka (SKUEV0879)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nitra, v katastri Nitry (mestské časti Dražovce a Zobor).

Rozloha: 22,6298ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý a peniažtek slovenský. Menší pahorok v okrajovej južnej časti pohoria Tribeč v nadmorskej výške približne 200m. Tvorí ostrov v poľnohospodárskej a urbanizovanej krajine. Geologickým podložím je najmä vápenec, na menšej ploche tiež kremenec. Porasty vegetácie na južne orientovaných svahoch tvoria xerotermné biotopy stepného charakteru s výskytom viacerých vzácnych a chránených teplomilných druhov rastlín a živočíchov. Lesnatú časť územia tvoria najmä teplomilné dubiny a panónske dubohrabiny.